'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Industrial Safety EXYPP

Με την Υ.Α. 2063/Δ1 632, 3-2-2011. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Με την Υ.Α. 2063/Δ1 632, 3-2-2011. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Με βάση τηνΥπουργική Απόφαση(2063/Δ1 632, 3-2-2011 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 266/Β/18-2-2011) οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται πλέον στις επιχειρήσεις από το ΣΕΠΕ  με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία υπολογισμού του ύψους των προστίμων στηρίζεται στη χρήση αντικειμενικών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, ώστε ο κάθε Επιθεωρητής Εργασίας να μην επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά κριτήρια βασισμένα στην υποκειμενική του εμπειρία.

Έως  τώρα  με την ισχύουσα νομοθεσία τα πρόστιμα  που επιβάλλονται είναι από €500 έως €30.000. Η μεθοδολογία που θα ακολουθείται στο εξής, διακρίνεται σε  πρόστιμα με  2 μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την παράβαση:

·         Στην κατηγορία παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, όπου την αρμοδιότητα ελέγχου ασκούν οι Τεχνικοί/Υγειονομικοί ΕπιθεωρητέςΕργασίας.

·         Στην κατηγορία παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά στις αμοιβές, τα χρονικά όρια εργασίας, τη νομιμότητα της απασχόλησης κλπ, όπου την αρμοδιότητα ελέγχου ασκούν οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας,και

Στη συνέχεια παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα για το σημαντικό αυτό θέμα.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσον αφορά στον καθορισμό των προστίμων από τις Τεχνικές / Υγειονομικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (για θέματα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας και γενικότερα για θέματα ασφάλειας και υγείας στηνεργασία), λαμβάνονται υπόψη τα εξής 4 βασικά κριτήρια:

1) Η σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και έκτασης του κινδύνου (Σ)

2) O αριθμός των εργαζομένων (ΑΕ)

3) Η κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης (Κ)

4) Η υποτροπή της επιχείρησης (Υ).

Ως υποτροπή νοείται:

α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο ( 2 ) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις  σε μία τετραετία, αυτή η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή

β) η έκδοση 1 τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση.

Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψησε επίπεδο επιχείρησης και όχι σε επίπεδο υποκαταστήματος/παραρτήματος.

Λαμβάνεται υπόψη και ένα (1) κριτήριο που είναι ο Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ).

Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας εκτιμώνται ιδίως:

α) η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις-συστάσεις,

β) Ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη και

γ) H παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά την διενέργεια του ελέγχου, κτλ.

Αρχικά καθορίζεται ένα αρχικό εκτιμώμενο ποσό προστίμου (ΕΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών των κριτηρίων και τελικά του ύψους των προστίμων περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση. Ο υπολογισμός των μορίων για τον υπολογισμό του ΕΠ γίνεται με βάση το γινόμενο:

ΕΠ=ΑΕ*Σ*Κ.

Επιπλέον ανάλογα με την υποτροπή της επιχείρησης (Υ) το αρχικά εκτιμώμενο ποσό του προστίμου ΕΠ αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, κατά την κρίση των αρμοδίων Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις αμέσως επόμενες κλίμακες (Xi+1) ή (Xi+2) του σχετικού πίνακα υπολογισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Βαθμό Συνεργασίας (ΒΣ).

Έτσι τελικά προσδιορίζεται του τελικό ποσό βασικού προστίμου (ΒΠ) που επιβάλλεται στην επιχείρηση. Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί το βασικό ποσό προστίμου να αναπροσαρμοσθεί προς τα πάνω:

α. Οι ειδικοί λόγοι  περιλαμβάνουν το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (π.χ. δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών κτλ).

β. Στην περίπτωση των Τεχνικών Έργων, το πρόστιμο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω για τους εργοδότες που βρίσκονται στην αρχή της κατασκευαστικής Εργασίας  εάν κριθεί ότι υπάρχει συνυπαιτιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε εκδοτική επιχείρηση  διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για τον κάτωθι λόγο.

Στις μηχανές εκτύπωσης κατά τη λειτουργία τους δεν υπάρχει σύστημα προστασίας που να εμποδίζει την πρόσβαση στα κινούμενα μηχανικά μέρη  του εξοπλισμού.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση μη λειτουργίας διάταξης ασφαλείας σε εξοπλισμό εργασίας, η οποία

χαρακτηρίζεται ως Πολύ Υψηλή, το πρόστιμο που θα επιβληθεί εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως εξής:

 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Περίπτωση 1η: α) η επιχείρηση απασχολεί 10 άτομα και β) η επιχείρηση δεν είναι υπότροπη.

1) Για την εκτίμηση του προστίμου υπολογίζεται το γινόμενο των ακόλουθων 3 μεταβλητών:

ΕΠ=ΑΕ*Σ*Κ. Κάθε μια από τις τρεις μεταβλητές-κριτήρια (ΑΕ, Σ & Κ) λαμβάνει πέντε (5) τιμές (δείκτες) σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες της Υ.Α..

Για το παράδειγμα, ο αριθμός των εργαζομένων είναι 10, οπότε ΑΕ=3, η σοβαρότητα θεωρείται «Πολύ Υψηλή», οπότε Σ=4 και η κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης είναι Β, οπότε Κ=3.

Άρα το γινόμενο θα είναι:

ΕΠ = ΑΕ*Σ*Κ =3*4*3 = 36

που σημαίνει ότι το εύρος του αρχικώς εκτιμώμενου προστίμου, σύμφωνα με το πίνακα των κλιμάκων για το προσδιορισμό των προστίμων, θα είναι στη 3η κλίμακα (ΕΠ από 23 έως 45) που αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό μεταξύ €5.001 και €10.400.

 

Σύμφωνα με την νομοθεσία το κριτήριο Σ (1, 2, 3, 4 ή 5) εκτιμάται από τον Επιθεωρητή λαμβάνοντας υπόψη το είδος της παράβασης και τον αριθμό των εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο. Επιπλέον η τιμή για την κατηγορία επικινδυνότητας Κ της εν λόγω επιχείρησης μπορεί να είναι 3 ή 4 ( επιλέχθηκε 3). Έχει ληφθεί η  συνολική εικόνα της επιχείρησης στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

2) Η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι υπότροπη (Y), άρα δεν ανεβαίνει στη κλίμακα των προστίμων.

3) Μετά τον υπολογισμό του αρχικού εύρους αναφοράς για τον ακριβή προσδιορισμό του βασικού ποσού του προστίμου (ΒΠ), λαμβάνεται υπ’ όψιν ο Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ), στην αρχική και τελική τιμή της εκάστοτε κλίμακας (Χi).

 Θεωρώντας ότι ο βαθμός συνεργασίας είναι ικανοποιητικός, το πρόστιμο θα είναι τελικά στο εύρος που έχει υπολογιστεί αρχικά, δηλαδή μεταξύ €5.001 και €10.400, οπότε ο Επιθεωρητής σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο καταλήγει σε πρόστιμο ύψους ΒΠ= €6.000.

Περίπτωση 2η: α) η επιχείρηση απασχολεί 95 άτομα και β) η επιχείρηση είναι υπότροπη (2 πρόστιμα τα τελευταία τέσσερα  χρόνια  για τον ίδιο λόγο).

1) Οι αριθμητικές τιμές για τα κριτήρια αριθμού εργαζομένων (ΑΕ), σοβαρότητας (Σ) και κατηγορίας επικινδυνότητας επιχείρησης (Κ) είναι:

ΑΕ=7, Σ=4, Κ=3.

Συνεπώς η αριθμητική τιμή για τον υπολογισμό του εύρους προστίμου είναι:

ΕΠ = ΑΕ*Σ*Κ =7*4*3 = 84

Κατά συνέπεια το εύρος του αρχικώς εκτιμώμενου προστίμου, σύμφωνα με το πίνακα των κλιμάκων για το προσδιορισμό των προστίμων, θα είναι στη 4η κλίμακα (ΕΠ από 46 έως 90) που αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό μεταξύ €10.401 και €20.300.

2) Η επιχείρηση είναι Υπότροπη (Υ) άρα η κατηγορία ύψους προστίμου θα γίνει μεγαλύτερη, δηλαδή μεταξύ €20.301 και €30.200.

3) Τελικά κατά την κρίση των Επιθεωρητών που διενήργησαν τον έλεγχο, σε συνεργασία με τον

Προϊστάμενο επιβάλλεται τελικά πρόστιμο ΒΠ=€25.000.

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕ/ΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα πρόστιμα που θα εισηγούνται  οι Κοινωνικοί  Επιθεωρητές Εργασίας (για θέματα υπερωριών, αδειών, κλπ.) θα συνεκτιμώνται 3 βασικά κριτήρια, τα οποία είναι:

1) Η σοβαρότητα της παράβασης (Σ)

2) Ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (ΑΕ)

3) Η υποτροπή της επιχείρησης (Υ).

ως υποτροπή νοείται:

α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, και

 

β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση.

 Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη σε επίπεδο επιχείρησης και όχι σε επίπεδο υποκαταστήματος.

Επίσης λαμβάνονται υπόψη και 2 κριτήρια που είναι:

1) Ο βαθμός συνεργασίας (ΒΣ).

Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη  μη συμμόρφωση σε συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κτλ.

 

2) Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται (Θ), δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση κατά το συγκεκριμένο έλεγχο. Αρχικά, καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ) το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Στην Υ.Α. περιλαμβάνονται πίνακες τιμών για κάθε κριτήριο, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής του κάθε κριτηρίου και τελικά του ύψους των προστίμων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου από το ΣΕΠΕ  σε επιχείρηση διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Α.Ε., χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Επίσης δεν είχαν  καταχωρηθεί  οι εργαζόμενοι στο  βιβλίο υπερωριών. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1) Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 1-40 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 1 «ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» της Υ.Α.. Η εκτίμηση των μορίων εντός του συγκεκριμένου εύρους γίνεται ξεχωριστά για κάθε παράβαση, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

 

Η συγκεκριμένη παράβαση της παράνομης υπερωριακής απασχόλησης με βάση τον εν λόγω πίνακα χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή στο κριτήριο σοβαρότητας παράβασης (Σ), λαμβάνει 31 με 40 μόρια, έστω δε ότι κατά την κρίση του Επιθεωρητή βαθμολογείται με 32 μόρια (Σ=32).

 

2) Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται από 1-60 μόρια σύμφωνα με τους πίνακες 2Α, 2Β με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» της Υ.Α..

Έστω ότι στο παράδειγμα ο αριθμός των εργαζομένων είναι 10, οπότε σύμφωνα με τους πίνακες το κριτήριο αριθμός εργαζομένων ΑΕ, λαμβάνει 12 μόρια.

3) Υπολογίζεται το σύνολο των μορίων αθροίζοντας τις μεταβλητές-κριτήρια Σ & ΑΕ. Το αρχικό εύρος του προστίμου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλίμακες του πίνακα 3 της Υ.Α. ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Σ+ΑΕ = 32 + 12 = 44

Άρα σύμφωνα με το πίνακα 3 της Υ.Α. το αρχικό εύρος του προστίμου είναι €6.001 (ελάχιστο) με €15.000 .

 

4) Στη συνέχεια εξετάζεται το κριτήριο της Υποτροπής (Υ). Σε περίπτωση τέλεσης παρόμοιων παραβάσεων για τις οποίες έχουν επιβληθεί δύο (2) τουλάχιστον διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τετραετία ή/και έχει εκδοθεί μία (1) τουλάχιστον αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, τότε:

Εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Χi (του πίνακα 3 ΕΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ), το τελικό εύρος, λόγω της υποτροπής, υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Χi+1, δηλ. €15.001 έως €30.000) ή ακόμα και στη (Xi+2, δηλ. €30.001 έως €50.000) κατά την κρίση των αρμοδίων.

Για την απλούστευση του παραδείγματος θα θεωρήσουμε ότι δεν εξετάζουμε μια τέτοια περίπτωση.

5) Αφού υπολογιστεί το εύρος της κλίμακας Xi (1η,2η,3η,4η ή 5η), εξετάζεται η μεταβλητή Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ) σύμφωνα με τον πίνακα 4 της Υ.Α. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Το κριτήριο αυτό εναπόκειται στη κρίση των επιθεωρητών. Για το παράδειγμα ας θεωρήσουμε ότι επίπεδο συνεργασίας χαρακτηρίζεται από τους Επιθεωρητές ως Μέτριο, άρα το αρχικό εύρος του προστίμου υπάγεται στην κλίμακα των €9.001 έως €12.000.

6) Από το εύρος που προκύπτει επιλέγεται το αρχικό ποσό του προστίμου (ΑΠ), το οποίο κατά την κρίση ταυ Επιθεωρητή για το παράδειγμά μας είναι ΑΠ = €9.100.

7) Τέλος το βασικό ποσό του προστίμου (ΒΠ) που θα καταλογισθεί υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

ΒΠ  (Βασικό Ποσό) = ΑΠ (Αρχικό  Πρόστιμο) xΘ (Συντελεστής  Βαρύτητας Θιγομένων  Εργαζομένων )

Οι τιμές του κριτηρίου Θ παρουσιάζονται στον πίνακα 5 της Υ.Α. Αριθμός Θιγομένων

Εργαζομένων , όπου αν ο θιγόμενος εργαζόμενος είναι 1 τότε Θ = 0,5, αν είναι 2 τότε Θ=0,75, 3 και άνω τότε Θ=1.

Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη εργαζομένων, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας Θ=1.

Υπόθεση.   Αριθμός των θιγόμενων εργαζομένων είναι 2,

ΒΠ = ΑΠ*Θ = €9,100 * 0,75 = €6.825

Άρα το επιβαλλόμενο πρόστιμο θα είναι € 6.875.

Επίσης, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω.

Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν το είδος της επιχείρησης (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας) καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (πχ  ισολογισμός, κύκλος εργασιών, κτλ)