'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Συντονιστής Ασφαλείας

Συντονιστής Ασφαλείας

Ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας προβλέπεται από το ΠΔ 305/1996. Έχει την ευθύνη του  συντονισμό των δραστηριοτήτων  του Έργου, με σκοπό την παρακολούθηση Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις φάσεις του.

Τα οφέλη για τον Ανάδοχο του Έργου είναι πολλαπλά:

 • Αποφυγή Ατυχημάτων και διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Αποφυγή προστίμων - διακοπής εργασιών
 • Επικέντρωση στην κατασκευή για εμπρόθεσμη και εντός του προϋπολογισμού ολοκλήρωση του Έργου.

Η νομοθεσία προβλέπει Συντονιστή τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του.

Ο Συντονιστής εκπονεί  το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) της εργασίας, σε συνεργασία με τους μελετητές και τον Τεχνικό Ασφαλείας.

 • Μελετά τις γενικές αρχές πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές της μελέτης ώστε  να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους. 
 • Συντονίζει τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους και τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους

Η παρουσία του Συντονιστή Ασφαλείας στο έργο, εξαρτάται από τον αριθμό των εργολάβων, την επικινδυνότητα των εργασιών.