'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Ιατρός Εργασίας

Ιατρός Εργασίας

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

 

 • Συμβουλεύει στη λήψη μέτρων προστασίας, στη διευθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών.
 • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας, επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας και αναφέρει στον εργοδότη τυχόν παραλήψεις.
 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων μετά την πρόσληψή τους, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας.
 • Εκτιμά την καταλληλότητα του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία και εκδίδει ατομική βεβαίωση καταλληλότητας για εργασία, την οποία γνωστοποιεί στον εργοδότη.
 • Διερευνά τα αίτια των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους τρόπους πρόληψής τους

Επιπλέον των υπηρεσιών ΙΕ, η Industrial Safety μπορεί να διενεργήσει ιατρικές εξετάσεις στους εργαζόμενους, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με δικό της φορητό ιατρικό εξοπλισμό.

 

Οφέλη από τον ΙΕ της Industrial Safety

 

Τα οφέλη της επιχείρησης από την επιλογή ΙΕ της Industrial Safety είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

 • τη νομική θωράκιση,
 • τη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων,
 • τη δέσμευση του εργαζομένου στην εταιρεία γιατί διαπιστώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την υγεία του και
 • τη βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας του.