'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Τεχνικός Ασφαλείας σε Τεχνικά Έργα

Τεχνικός Ασφαλείας σε Τεχνικά Έργα

Με το Π.Δ. 17/1996 γίνεται η  ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις τεχνικές εταιρείες / κοινοπραξίες που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας  παρέχει στον υπεύθυνο του εργοταξίου  γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο υπεύθυνος του εργοταξίου λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας  συνεισφέρει στην ασφαλή  εκτέλεση του τεχνικού έργου, καθώς:

 • Συμβουλεύει όσον αφορά τον προγραμματισμό των εργασιών, την επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση ασφαλών θέσεων εργασίας και γενικά για την πρόληψη ατυχημάτων.
 • Ελέγχει την ασφάλεια των μηχανημάτων έργου και τις μεθόδους εργασίας.
 • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
 • Συντάσσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο της εργασίας τους σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.