'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 

 1. Με την ιδιότητα του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών παρέχω την υπηρεσία της προσαρμογής των διαδικασιών της επιχείρησης στις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τη μεταφορά επικινδύνων ειδών
 2. Παρέχω την προβλεπόμενη από τη ισχύουσα νομοθεσία ανάγκη απασχόλησης Συμβούλου μεταφοράς επικινδύνων ειδών, με καθήκοντα που περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο.

 

Καθήκοντα Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

 

 • Ο σύμβουλος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα όπως περιγράφονται από την νομοθεσία ADR.
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζουν τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Παροχή συμβουλών του εγχειρήματος του για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Προετοιμασία ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησης του.

 

Ο Σ.Α.Μ.Ε.Ε. είναι επιφορτισμένος με το να παρακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές και διαδικασίες που περιγράφονται από την νομοθεσία ADR.

 

 • Διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζουν την αναγνώριση των επικινδύνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται.
 • Την πρακτική του εγχειρήματος στον συνυπολογισμό ειδικών απαιτήσεων σε σχέση με τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται κατά την αγορά, εφόσον υπάρχουν.
 • Διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων και την τήρηση αρχείων αυτής της εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων άμεσης ανάγκης που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά την μεταφορά, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Διερεύνηση και όπου είναι απαραίτητο, η προετοιμασία αναφορών πάνω σε σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα που καταγράφονται  κατά την μεταφορά, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή επανάληψης ατυχημάτων, συμβάντων, ή σοβαρών παραβιάσεων.
 • Συνυπολογισμός των νομικών προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων σχετικών με τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων στην επιλογή και χρήση υπερεργολάβων ή και τρίτων.
 • Επιβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι στη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων έχουν στη διάθεση τους λεπτομερείς οδηγίες.
 • Εισαγωγή μέτρων για την ενίσχυση της εγρήγορσης μπροστά στους κινδύνους τους ενυπάρχοντες  κατά την μεταφορά, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση της ύπαρξης στο όχημα των εγγράφων μεταφοράς και του εξοπλισμού ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύει τη μεταφορά και τη συμμόρφωση αυτών  των εγγράφων και του εξοπλισμού με τους κανονισμούς. 
 • Εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά με τη φόρτωση και την εκφόρτωση.
 • Ύπαρξη σχεδίου ασφαλείας.