'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Ασφαλή Mεταφορά Eπικίνδυνων εμπορευμάτων

Ασφαλή Mεταφορά Eπικίνδυνων εμπορευμάτων

Επικίνδυνα φορτία & εμπορεύματα διακινούνται καθημερινά με διάφορα μέσα μεταφοράς: χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια. Μεταξύ αυτών:

 • Εύφλεκτες ουσίες (καύσιμα, διαλύτες)
 • Οξειδωτικές ουσίες
 • Εκρηκτικές ουσίες
 • Τοξικές ουσίες
 • Εύφλεκτα Αέρια υπό πίεση
 • Επικίνδυνα Απόβλητα
 • Διαβρωτικές ουσίες
 • Ραδιενεργές ουσίες

Η ασφάλεια των μεταφορών αυτών ξεκινά από τη φόρτωση και καταλήγει στην απόθεση στον τελικό προορισμό. Η νομοθεσία δε απαιτεί από τις επιχειρήσεις την υποχρέωση να ορίσουν ένα Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.), που να είναι επιφορτισμένος με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχει η διακίνηση επικίνδυνων ουσιών, καθώς και οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσής τους (ΚΥΑ 64834/5491, ΦΕΚ 1350 -7/11/2000).