'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας αποτελεί μία από τις βασικές
εργοδοτικές υποχρεώσεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96 κλπ.). Ο Τεχνικός
Ασφαλείας προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην επιχείρηση για
την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών
πρακτικών εργασίας και τη διαμόρφωση ενός άνετου και ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Είναι ενήμερος
για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς του και παρέχει στην διοίκηση γραπτές ή
προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας και
πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.


Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται νομοθετικά και
ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Στα πλαίσια του συμβουλευτικού ρόλου του, ο Τεχνικός Ασφαλείας:

Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων προ
λειτουργίας, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας και

Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και
πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και
συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.

Συμβουλεύει όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της
εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων
ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων
εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.


Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.

Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.

Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.