'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

ΣΑΥ,ΦΑΥ

ΣΑΥ,ΦΑΥ

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ)  αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της ΑΥΕ στα Τεχνικά Έργα (ΤΕ).

Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή του τεχνικού έργου κατά τη φάση της μελέτης του  και χρησιμεύει κατά την κατασκευή του. Ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις επιλογές της μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων κατά την κατασκευή

Για κάθε φάση του έργου και εργασία, περιγράφεται η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι πιθανοί κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή έλεγχό τους. . Περιλαμβάνει την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου που προβλέπεται από το άρθρο 8 του  ΠΔ 17.96.

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην αναγνώριση, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των εργαζομένων  στο έργο κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών, μέχρι και τελικής καθαίρεσής του. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • το μητρώο του έργου, δηλαδή τα "ως κατασκευάσθη" σχέδια και την τεχνική περιγραφή του,
 • οδηγίες, επισημάνσεις  σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών στο  έργο.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον Κύριο του Έργου.

Η IndustrialSafety   αναλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω:

 • Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ), για κάθε κατηγορία έργου, τεχνικό ή βιομηχανικό.
 • Σύνταξη  Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ), κατά την εκκίνηση του έργου
 • Σύνταξη  ΦΑΥ κατά την παράδοση του έργου