'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Προστασία Περιβάλλοντος

Προστασία Περιβάλλοντος

Η Industrial Safety  αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), παρέχοντας σε βάθος ανάλυση των ζητημάτων προστασίας του Περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η προστασία του Περιβάλλοντος από κάθε επιχείρηση, με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας και σύγχρονων τεχνολογιών, έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, πέραν της συμμόρφωσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.Της επιτρέπει, αφενός μεν να διεκδικήσει την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των μεθόδων που εφαρμόζει, αφετέρου δε να αναδείξει την περιβαλλοντική της ευαισθησία στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον με θετικές επιπτώσεις για την εταιρική εικόνα της και την ανταγωνιστικότητά της.


Η εταιρεία μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Εκπόνηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ)
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος (audit) επιχειρήσεων
 • Διενέργεια μετρήσεων
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO 14001