'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Προετοιμασία για έκτακτη ανάγκη

Προετοιμασία για έκτακτη ανάγκη

Η προετοιμασία για τυχόν κατάσταση έκτακτης ανάγκης  (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) είναι κρίσιμης σημασίας για μία επιχείρηση, ειδικά σε χώρους όπου υπάρχει  σημαντικός αριθμός εργαζομένων. Η εκπόνηση και ανάρτηση  Σχεδίου Διαφυγής και Διάσωσης από το χώρο εργασίας αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση (Ν. 1568 / 1985, παρ. 1).

Η προετοιμασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό καθώς και την ετοιμότητα της επιχείρησης η οποία θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά με ασκήσεις και να επικαιροποιείται όταν απαιτείται.

 Ο  Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης, συμβάλει στην:

 • Παροχή γνώσης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για αξιοποίηση και εκτός εταιρείας
 • Πρόληψη ατυχημάτωνσε εργαζομένους, επισκέπτες της εταιρείας
 • Πρόληψη  τυχόν ζημιώνστον εργασιακό  χώρο 
 • Διαχείριση σημαντικών συμβάντων και καλύτερη υποστήριξη των εξωτερικών υπηρεσιών παροχής βοήθειας (π.χ. Πυροσβεστικής, Αστυνομίας)
 • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων και της δέσμευσής τους προς την επιχείρηση

Στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, η Industrial Safety  προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

·         Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, το οποία περιλαμβάνει πρόνοια για όλες τις πιθανές έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένα σύστημα εργασίας (πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές, σεισμός,  δολιοφθορά, κτλ). Υποστήριξη στη διεξαγωγή των Ασκήσεων Ετοιμότητας

·         Μελέτη  Οδεύσεων Διαφυγής, δημιουργία Σχεδίου Εκκένωσης και Αποτύπωση επί Κατόψεων της εγκατάστασης

·         Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείαςπου να περιλαμβάνουν τις οδεύσεις διαφυγής και τα μέσα πυρόσβεσης

·          Εκπαίδευση της Ομάδας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης στην εφαρμογή του Σχεδίου, την Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς και την παροχή Α' Βοηθειών . Έλεγχο μέσων πυρόσβεσης