'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων

Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων

Η διενέργεια Μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για εκείνες τις επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε κάποιον από τους εν λόγω παράγοντες και  επιτυγχάνονται τα εξής:

 • Εντοπισμός φυσικών ή/και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας που πιθανόν να βρίσκονται εκτός των νομοθετημένων ή/και των προτεινόμενων τιμών με αποτέλεσμα να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων, ή να δυσχεραίνουν την εργασία με επίπτωση στην απόδοσή της.
 • Εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση στους παράγοντες που μετρήθηκαν.

Για τη διενέργεια των μετρήσεων απαιτείται η χρήση φορητών οργάνων και συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Η εταιρεία     Industrial  Safety       διαθέτει φορητό εξοπλισμό διακριβωμένο για την καλή λειτουργία του και ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Η   Industrial Safety  διαθέτει κατάλληλα όργανα για τη μέτρηση των παρακάτω παραγόντων:

Φυσικοί παράγοντες:

 • Θερμοκρασία
 • Σχετική Υγρασία
 • Ταχύτητα αέρα
 • Θόρυβο (εργασιακό και περιβαλλοντικό)
 • Φωτισμό
 • Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Χημικοί παράγοντες:

 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Αέρια (οξυγόνο, οξείδια του άνθρακα, του αζώτου, κλπ.)
 • Διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, κλπ.)
 • Αιωρούμενα σωματίδια (αδρανής σκόνη, εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη, μη αδρανής σκόνη, μόλυβδος, κοβάλτιο, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος)