'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Νέα

Νέα

 • Με την Υ.Α. 2063/Δ1 632, 3-2-2011. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
  Με την Υ.Α. 2063/Δ1 632, 3-2-2011. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • N. 4014 ΦΕΚ 209/A’/ 21/09/11 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ.Περ.
  N. 4014 ΦΕΚ 209/A’/ 21/09/11 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ.Περ.
 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
  Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πρωτόκολλο ελέγχου ΦΕΚ 844 Β/16-05-2011
  Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πρωτόκολλο ελέγχου ΦΕΚ 844 Β/16-05-2011
 • Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Tεχνικών Aσφαλείας
  Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Tεχνικών Aσφαλείας