'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Μελέτες προστασίας από εκρήξεις-ΑΤΕΧ

Μελέτες προστασίας από εκρήξεις-ΑΤΕΧ

H ανάθεση μελετών προστασίας από εκρήξεις (ΑΤΕΧ) στην  Industrial Safety καλύπτει  όλο το φάσμα των κλάδων της Βιομηχανίας όπως ο χώρο της Βιομηχανικής Ασφάλειας.

 Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην Νομοθεσία ΑΤΕΧ ανήκουν στους εξής κλάδους: 

 • Χημική βιομηχανία
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Παραγωγή χρωμάτων
 • Βιομηχανία ξύλου και μεταλλευμάτων
 • Τρόφιμα και ζωοτροφές
 • Πετρελαιοειδή
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Φυσικό αέριο και υγραέριο
 • Βιολογικοί καθαρισμοί

Μια ανάθεση έργου για ΑΤΕΧ μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες :

• Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις

• Εύφλεκτα υλικά: Ανάλυση επικινδυνότητας

• Ταξινόμηση επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες

• Προτάσεις Μέτρων μείωσης κινδύνου έκρηξης

• Έλεγχος καταλληλότητας και εκτίμηση επικινδυνότητας υπάρχοντος εξοπλισμού

• Προδιαγραφές προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού

• Επαλήθευση αντιεκρηκτικής ασφάλειας πριν από την έναρξη λειτουργίας εξοπλισμού

• Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

• Εκπαίδευση προσωπικού