'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης

Σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 30, ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

 

Η Industrial Safety μεταξυ των υπηρεσιων της προσφέρει και την δυνατοτητα εκπόνησης σχεδίων διαφυγής και διάσωσης, στα οποία αποτυπώνονται οι έξοδοι κινδύνου, οι οδοι διαφυγής, τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές) και τα κομβία συναγερμου, όπου αυτά υπάρχουν. Τα σχέδια, τα οποία αναρτώνται σε προβλεπομενα σημεία εντός της κάθε εγκατάστασης, έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα τοσο για τους εργαζόμενους οσο και για τους επισκέπτες της εγκατάστασης.